SELAMAT DATANG DAN BERKUNJUNG DI ISP 68 BLOG
Khalifah Umar Nang Tagas wan Yahudi Nang Kada Lantih - ISP68

Xticker

Merangkai Kata Merajut Asa

Definition List

   # 

Jumat, 10 Juli 2020

Khalifah Umar Nang Tagas wan Yahudi Nang Kada Lantih

foto : (courtesy kiblat.net)

Kisah naya rasanya rahat banar dikisah akan ulih tuan-tuan guru atawa bubuhan ustad, nang mangisah akan katagasan Khalifah Umar ibn Khattab. Sidin naya kada diragukan lagi katagasan sidin waktu jadi Khalifah.

Dikisah akan waktu nintu nang jadi Hubnur di Masir (Mesir) ya itu Amr ibn Ash. Sidin naya kada babarang urang diangkat jadi Hubnur ulih Khalifah tagal Amr ibn Ash naya adalah tamasuk panglima parang nang harat salain Khalid ibn Walid.

Nang ngaran manusia biasa ada haja amun handak tasalah. Amr ibn Ash dikisah akan manggusur alias mangakat tanah wan pupundukan ampun urang Yahudi. Hubnur mamarintah akan bubuhan anak buah marata akan tanah ampun urang Yahudi nintu, caka wayah naya nang kaya bubuhan Satpol PP lah. Maka manggusur tanah wan pupundukan ampun si Yahudi nintu kada sing padahan atawa maminta ijin wan ampunnya. Pukuknya nang kabanyakan kaya wayah jaman naya jua main gusur haja, bapadah kada; samantangan sabagai harat alias timpulu Bagung jadi raja.

Tanah wan pupundukan si Yahudi maka digusur nintu gasan ba'ulah masigit. Tujuannya bagus haja pang gasan ba'ulah masigit, tagal caranya salah mangakat hak urang lain.


Si Yahudi, si ampun tanah karuan kada tarima haknya digusur kaya itu haja. Tagal handak malawan nyata kada wani si Yahudi nintu, kada dilawan rugi kahilangan tanah wan kadiaman. Maka si Yahudi bapikir; kalakuan Hubnur nang jalim nintu musti dilapur akan ka Khalifah di Madinah, alahan lagi si Yahudi nintu suah jua mandangar kalu nang ngaran Khalifah Umar nintu urangnya tagas wan adil.

Singkat kisah si Yahudi nintu tulak ka Madinah, maka kada paparakan Madinah matan Masir nintu, si Yahudi naya kada nang kaya Yahudi jaman now nang tulak bapasawat tarabang atawa bamutur tagal manunggang kaladai haja. Baminggu-minggu si Yahudi nintu kasian hanyar bangsul alias sampai di Madinah. Takun sana takun sini kaputingannya tatamu jua wan Khalifah Umar nang dikira tadi bagana di istana atawa rumah ganal kaya biasa raja baisi kadiaman. Khalifah Umar naya waktu nintu sidin rahatan barabah di bawah puhun kurma, pinanya Khalifah naya kahumapan di dalam rumah nang kada baisi kipas angin atawa AC kaya urang wayah naya. Sidin ba-angin-angin di luar, di bawah puhun kurma ha pulang.

"Pian iyalah Khalifah Umar ?" takun si Yahudi asa gagairan, maklum Khalifah Umar naya ikungnya tinggi ganal.

"Iya ai, napa pang ?" sahut Khalifah.

Balalu si Yahudi mangisah akan parigal Hubnur Amr ibn Ash nang sudah jalim wan rakyatnya, main gusur hak urang kada sing padahan.

Imbah mandangar si Yahudi nintu ba'adu-adu, Khalifah Umar manyuruh si Yahudi mancari tulang unta.

"Naya tulang unta-nya Khalifah ai," ujar si Yahudi manjulung tulang nang dipakulihnya di tuyukan pambuangan ratik.

Imbah manarima tulang nintu Khalifah Umar balalu mancabut padang sidin. Liwar takajut si Yahudi nintu saku bisa takamih maraga liwar takajutnya, hanti tadi handak manimpas di inya, sakalinya Khalifah Umar manurih garis haja di tulang unta nintu wan padang sidin.

"Tulang unta naya bawa bulik ka Masir, julung ka Hubnur Amr ibn Ash, padah akan datang wadah di aku," ujar Khalifah manyurung tulang ka si Yahudi.

Hiran si Yahudi nintu manarima tulang unta wara, handak batakun ka Khalifah takutan kalu pina Khalifah sarik wan balalu manabas gulunya pacang kada kawa lagi bahinak babuncalak. Sapanjangan jalan mudik ka Masir si Yahudi nintu bapikir haja kanapa Khalifah manyuruh manjulung tulang unta nang bagaris bakas padang nintu haja.

"Napa kah artinya tulang unta naya haja, cakanya ada pandiran kah nang disampai akan ka Hubnur, naya kada papa lalu," pikir si Yahudi sapanjangan jalan.

Han tiya maka hiran si Yahudi nintu.

Sampai di Madinah si Yahudi langsung haja manamui Hubnur Amr ibn Ash.

"Napa ti ikam jadi manamui aku ?" takun Hubnur.

"Ulun hanyar am mantuk datang di Madinah. Sabagai rakyat nang marasa dijalimi ulun imbah malapur ka Khalifah parigal main gusur tanah wan pupundukan ulun nang kada sing padahan atawa minta ijin," jawap si Yahudi.

"Imbah pang napa ujar Khalifah ?" takun Hubnur pulang.

"Sidin kada banyak pandir tagal minta julung akan tulang unta naya haja," ujar si Yahudi balalu manjulung tulang unta nintu.

Hubnur manyambut tulang unta nintu, talihat ada garis kujur bakas padang. Malihat garis kujur nintu muha Hubnur situ saini kalas, liwar takutan pinanya.

Hubnur balalu mangiyau bubuhan anak buah, mamarintah, "tajak, ulah akan ba'asa pupundukan si Yahudi naya, kita kada jadi ba'ulah masigit di tanah nang sudah digusur nintu, ancapi digawi jangan sampai Kalifah datang langsung ka siya."  

Hiran pulang si Yahudi malihat Hubnur nang takutan liwar wan tulang unta wara nintu. Ini musti ditakun akan ka Hubnur kanapa maka wan tulang unta haja liwar takutannya.

"Ampun maap Hubnur lah ulun umpat batakun; kanapa pina liwar takutan wan tulang unta matan Khalifah nintu ?" takun si Yahudi.

"Nyata ai aku liwar takutan; garis kujur di tulang unta nintu parintah Khalifah supaya aku basikap adil wan siapa haja nang jadi rakyat di siya kada mambida-bida akan. Untung haja amun sahibar dilapau ulih Khalifah kada ditabas sidin wan padang di puhun gulu," jawab Hubnur.

Hanyar paham si Yahudi nintu dimapa Islam manyuruh umatnya siapa haja musti basikap adil. Si Yahudi unggut-unggut angui mandangar panjalasan Hubnur.

"Amun damintu Hubnur ai tanah wan pupundukan ampun ulun nang imbah digusur nintu ulun ihlas akan haja gasan wadah manajak masigit. Ulun masuk Islam haja," ujar si Yahudi.

Nah sanak wan kula barata'an, ada 3 kasimpulan nang kawa diambil matan kisah di atas; partama, sikap Khalifah Umar nang tagas wan adil ka siapa haja. Kadua, Hubnur Amr ibn Ash nang ta'at wan parintah atasan. Katiga, si Yahudi nang kada lantih muntung kuciak-kuciak minta ka'adilan, minta tangguh manguya kasana kamari, tagal si Yahudi nintu minta ka'adilan langsung ka pamimpin nang baisi hak.

Kada kaya wayah naya, ada jua pamimpin nang kaya pambakal, lurah, camat, bupati, hubnur sampai ka parasidin nang dianggap kurang atawa kada basikap adil, dianggap jalim; habis am dikuya kasana kamari, dibari supan di madia susial. Pampimpin disumpahi macam-macam sarabanya sambatan nang kada baik wan kada nyaman didangar talinga manusia waras. Padahal nang ngaran pamimpin nintu wajip dita'ati alahan pulang amun mangaku urang Islam, amun rahat rajinan ka sambahiyang jumahat tantu mandangar wan tahu papadahan hatib bahutbah, "ta'atlah ka Allah Ta'ala, ka Rasul wan ka ulil amri (pamimpin) nang ada di bubuhan ikam nintu jua." Amun kada tahu wan kada paham wan papadahan nang ayatnya naya, "athi'ullah, wa athi'urrasul, wa ulil amr minkum", ba'arti bisa-bisa kada suah sambahiyang jumahat atawa waktu hatib bahutbah mangakar karuh taguring, hehehehe..........(ISP)