SELAMAT DATANG DAN BERKUNJUNG DI ISP 68 BLOG
Banyu Bungul Itu Ngarannya Gaduk (Dengan Terjemahan) - ISP68

Xticker

Merangkai Kata Merajut Asa

Definition List

   # 

Senin, 17 Maret 2014

Banyu Bungul Itu Ngarannya Gaduk (Dengan Terjemahan)

Banyu kupi nang unda pasan masih tasisa satangah galas, masih hangat. Amun unda basiap bayar haja sudah, handak lakas kaluar matan warung itu. Unda indah malihat babarapa urang di warung ini bakalahian, basudukan, atawa batimpasan. Alahan lagi malam sudah landung jua, parak tangah malam. “Napa banyunya kada dihabisakan sudah handak bulik ?” ampun warung batakun. “Handak bulik haja, indah wan takutan malihat urang handak bakalahian,” jar unda. “Iya am tu, sama, unda handak tutup haja jua, kalu pina bujuran bubuhan nang bamaukan itu bakalahi kaina unda jadi saksi. Maka amun managur bubuhannya itu, bisa-bisa warung unda nang dihamburakannya,” ujar acil ampun warung bapandir pina gair sambilan manjulung duit angsulan unda.

(Air kopi yang kupesan masih tersisa setengah gelas, masih hangat. Namun aku bersiap membayarnya saja, ingin cepat keluar dari warung itu. Aku tak ingin menyaksikan beberapa orang di warung itu berkelahi, saling tusuk, atau saling bacok. Apalagi malam sudah cukup larut hampir tengah malam. “Kenapa airnya tak dihabiskan kok sudah mau pulang ?” pemilik warung bertanya. “ingin pulang saja, tak ingin dan takut menyaksikan orang ingin berkelahi,” jawabku. “Yah begitulah, sama, saya juga mau tutup aja, kalau-kalau mereka yang bermabukan itu nantinya benar-benar berkelahi saya yang jadi saksi. Jika mereka itu ditegur, bisa-bisa warung saya yang diobrak-abrik,” kata bibi pemilik warung takut sambil mengangsurkan uang kembalianku.)

Malaman itu mata unda ngalih banar mangantuk. Cucuba’an ai kaluar rumah duduk mawarung sambilan ai baliliat urang rami galiyuran. Kaingatan unda ada warung nang biasa rami didatangi urang, andakannya di pasar harian.
Waktu unda sampai di warung nang dituju itu, bujuran rami pang, banyak bubuhan lalakian anum ta’anum pada unda baminuman disitu.


(Malam itu mataku sulit terpejam. Kucoba keluar rumah untuk mencari warung sambil melihat orang ramai lalu lalang. Teringat aku ada sebuah warung yang biasanya ramai dikunjungi orang, tempatnya di pasar harian. Saat aku tiba di warung tersebut, betul ramai, banyak lelaki muda lebih muda dari aku yang minum-minum disitu.)


Unda kira rami urang baminuman biasa; tih, kupi atawa susu. Sakalinya unda tiring-tiring, minuman nang dikinum bubuhannya itu kalirnya taliat kuning. Dalam hati unda manaksir minuman nang kuning itu palingan ikstra jus. Tapi am amun minum ikstra jus biasanya urang ba’andak di galas, ini andakannya katia didalam butul palastik bakas banyu akua.
Ih, sakalinya bubuhan lalakian anum-anum itu bujuran haja bakinum ikstra jus, tapi bacampur wan alkuhul nang biasa dipakai bubuhan mantri rumah sakit gasan mambarasihi urang luka.


(Kukira orang ramai minum itu minuman biasa; teh, kopi atau susu. Tak tahunya setelah kuamati, minuman yang mereka minum itu warnanya kuning. Dalam hatiku menduga minuman berwarna kuning itu paling-paling ekstra jos. Namun jika biasanya orang kalau minum ekstra jos ditempatkan di gelas, ini justru ditempatkan didalam botol plastik bekas air aqua. Ih, tak tahunya para pemuda itu benar saja minum ekstra jos, tapi dicampur dengan larutan alkohol yang biasa dipergunakan oleh paramedis rumah sakit untuk membersihi luka.)

Cucuk haja pang bubuhan nang manginum itu pina taliat ada nang bajalan tahanyunyung mauk; kamasukan banyu bungul astilahnya. Napa ada, sambatannya haja banyu bungul, nang manginum tantu tamasuk kada pintar. Imbah pang, amun marasa pintar pasti am minum ikstra jus haja kada bacacampuran wan alkuhul cap gajah.

(Pantas saja mereka minum itu tampak ada yang berjalan terhuyung mabuk; kemasukan air goblok istilahnya. Apa hendak dikata, sebutannya saja air goblok, yang minum tentu termasuk tidak pintar. Begitulah, kalau merasa pintar pasti yang diminum ekstra jos saja tanpa bercampur dengan alkohol cap gajah.)

Bubuhannya manyambat minuman ulahan itu; alkuhul bacampur ikstra jus itu, “gaduk” alias gajah duduk, sababnya ada gambar gajah di butul alkuhul itu. Padahal gambar gajah di butul itu kada baduduk alahan badiri, sakalinya urang nang manginum bisa taduduk.

(Mereka menyebut minuman oplosan itu; alkohol bercampur ekstra jos itu, “gaduk”, alias gajah duduk, sebab terdapat gambar gajah di botol alkohol itu. Padahal gambar gajah itu bukan duduk malahan berdiri, tak tahunya orang yang minum bisa berakibat terduduk.)

Unda liati bubuhannya bagantian manuntum minuman gaduk itu, kada batutuangan dalam galas lagi. Katuhukan manuntum, wan manambah tarus sampai basapai butulnya, kaimbahannya ada jua ai sudah nang talihat mauk. Bapandir sudah kada kakaruan lagi, macam-macam nang disambati kada nyaman didangar talinga. Rupanya ada papadaan inya jua nang tasinggung, tumbur ai handak bakalahian.
Nah am, daripada taumpat paluru sasat, kada tahu-tahu, labih baik ba’ugah burit alias bulik. Maka dadangaran wan urang di saputaran situ, bubuhan nang bamaukan itu bilang saban malam manuntum gaduk. Hiran wan kada mangarti unda kaya apa rasanya paparutan amun dikajali minuman nang kada ma’ulah urang pintar itu.


(Kuamati mereka bergantian menenggak minuman gaduk itu, tak dituang dalam gelas. Keseringan menenggak, dan tambah terus hingga botolnya berserakan, akhirnya terdapat juga diantaranya yang tampak mabuk. Berbicara sudah tak keruan lagi, bermacam kata yang tak enak didengar di telinga. Rupanya diantara mereka ada juga yang tersinggung, ribut ingin berkelahi. Nah, daripada dapat peluru nyasar, tak tahu menahu, lebih baik geser pantat alias pulang. Dengar-dengar dari orang di sekitar situ, mereka yang bermabukan itu setiap malam menenggak gaduk. Ku heran dan tak mengerti bagaimana rasanya isi perut jika dijejali minuman yang tak membuat orang pintar itu.)