SELAMAT DATANG DAN BERKUNJUNG DI ISP 68 BLOG
Mawahnya Maliat Basa Banjar (dengan Terjemah) - ISP68

Xticker

Merangkai Kata Merajut Asa

Definition List

   # 

Selasa, 18 Maret 2014

Mawahnya Maliat Basa Banjar (dengan Terjemah)

“Cakah banar sudah ikam, salawas bagana di banua urang ni ikam kada tapi hakun lagi babasa banua saurang,” Julak Madi bamamai ka Husin nang hanyar babarapa ari ini bulik datang di Jogya handak bahari raya di banua.
(Sombong benar kamu, selama tinggal di kampung orang sudah tak begitu mau lagi berbahasa daerah sendiri,” Om Madi menggerutui Husin yang baru beberapa hari ini datang dari Jogya untuk berlebaran di kampung.)


Husin salawas sakulah di banua urang, bulik ka kampung satahun sakali haja, parahatan handak hari raya. Wan mimang babarapa kali bulik ini, Husin amun bapandir wan urang kampung, mamakai basa Indunisia nang bacampur-campur basa lain nang ngalih dimangarti.
(Husin selama bersekolah di kampung orang, pulang kampung hanya setahun sekali, waktu menjelang lebaran. Dan memang beberapa kali pulang kampung, Husin jika berbicara ke warga di kampung, menggunakan bahasa Indonesia yang bercampur dengan bahasa lain yang sulit dimengerti.)


Dimapa kada bamamai Julak Madi maliat parigal Husin ini, hanyar am saumur babarapa kali katam jagung, sudah kada ingat lagi basa banua.
Husin nang dapat mamaian Julak Madi, inya badiam haja jua. Dipikir Husin mangalihi malawani urang tuha kalu pina katulahan; bajalan batis diatas kapala dibawah.
(Bagaimana tak menggerutu Om Madi melihat perilaku Husin ini, baru saja seumur beberapa kali panen jagung, sudah tak ingat lagi bahasa daerah.
Husin yang mendapat gerutuan Om Madi, hanya diam saja. Dipikir Husin nikin susah saja melawan orangtua salah-salah bisa kualat; jalan kaki keatas kepala kebawah.)“Ikam supaya tahu lah; itu nah Angah Arif, marina ikam, puluhan tahun bagana di jawa sana, tapabini urang jawa, amun bulik ka kampung inya tatap babasa banua,” tambah bamamai Julak Madi maliat Husin badiam haja.
(”Supaya kamu tahu; itu si Arif paman kamu, puluhan tahun tinggal di jawa sana, beristri orang jawa pula, jika pulang ke kampung dia tetap berbahasa daerah kita,” tambah menggerutu Om Madi melihat Husin cuma diam.)


Nah, dalam hati Husin; Julak Madi ini samantangan aku badiam tambah bamamai sidin. Amun kaya itu baik bajauh haja balakas.
Husin kada baparmisi lagi ka Julak Madi, inya langsung mangunyur bajalan bajauh ampah bulik ka rumah.
(Nah, dalam hati Husin; Om Madi ini mentang-mentang aku diam malah tambah menggerutu. Kalau begitu lebih baik lekas menjauh.
Tanpa pamit ke Om Madi, dia langsung ngeluyur pergi arah pulang ke rumah.)


“uuuiiiiii…….Sin, kamana ikam, napa jadi bajauh ?!” Julak Madi manguriaki Husin nang kada hintat-hintat lagi.
(Hoi……Sin, kemana kamu, kenapa menjauh ?!” Om Madi meneriaki Husin yang tak hirau lagi.)


“Dasar liwar kakanakan wayah ini, ngalih banar dipadahi, ampun inya haja jua nang dipakai wan diasinya,” Julak Madi tatap haja masih manggarunum nang kaya urang kahilangan wadah pakinangan.
(Keterlaluan anak-anak sekarang, sulit dinasihati, pendapatnya sendiri yang dipakai,” Om Madi tetap saja masih menggerutu seperti orang sedang kehilangan tempat sirih.)


Rahatan Julak Madi manggarunum, balalu kai Asul sambil bajalan batungkat ilatung.
“Nangapa ikam garunumakan kuliat matan tadi saurangan, Di ?” tagur Kai Asul.
Julak Madi takajut mandangar Kai Asul managur, “anu marina ai, tadi pang ulun mamamai Husin, urangnya bahilang sudah.”
“Jangan tapi bamamai Di ai, apalagi kakanakan dimamai, kalu pina inya malawani kita nang tuha ini tasupani,” ujar Kai Asul sambil baduduk di palataran rumah Julak Madi.
“jaka masuk ka rumah marina ai, kalu pang ada habar napa kah nang parlu jua ulun dangar,” Julak Madi manawari Kai Asul bamasuk ka rumah.
“Sini haja gin, nyaman ba’angin,” sahut Kai Asul sambil mangaluarakan puntalan palastik wadah timbaku sidin. 
(Saat Om Madi menggerutu, lewatlah Kakek Asul berjalan pakai tongkat rotan.“Apa yang kamu gerutui kulihat sejak tadi sendirian, Di ?” tegur Kakek Asul.Om Madi kaget mendengar teguran Kakek Asul, “anu pak, tadi saya menggerutui si Husin, orangnya sudah tak ada.”“Jangan selalu suka menggerutu, Di, apalagi yang digerutui itu anak-anak, nanti bisa dilawan kita yang tua ini bisa malu,” ujar Kakek Asul sambil duduk di serambi rumah Om Madi.“Sebaiknya masuk ke rumah pak, mungkin ada kabar yang perlu disampaikan ke saya,” Om Madi mengajak Kakek Asul untuk masuk ke rumahnya.“Disini aja, enak kena angin,” jawab Kakek Asul sambil mengeluarkan platik tempat tembakaunya.)

“Ulun tadi mamamai Husin nintu maraga mawah maliat kakanakan wayah ini magin kada karuan amun babasa. Bapandir tu pakai basa nang bacampur-campur kada mangaruan. Kahandak ulun itu biar sakulah tinggi, jadi nangapa kah kainanya, basa Banjar jangan dilapas, amun bila parlu kita lajarakan ka bubuhan lain,” Julak Madi bahabar.
(Saya tadi menggerutui Husin sebab perihatin melihat anak-anak sekarang semakin tak keruan berbahasa. Bila berbahasa menggunakan bahasa yang bercampur tak keruan. Keinginan saya itu walaupun sekolah tinggi, jadi apapun nantinya, bahasa banjar jangan dilupakan, bilamana perlu kita ajarkan ke orang-orang lain,” ungkap Om Madi)


“Aku katuju haja wan sapandapat wan ikam amun sual basa Banjar kita ini. Cuma kita musti mancari cara nang bujur-bujur bagus kaya apa sakira bubuhan kakanakan anum-anum itu kada supan babasa Banjar biar dimana haja,” ujar Kai Asul sambil manggiling timbaku sidin.
(”Aku suka dan sependapat dengan kamu masalah bahasa Banjar kita ini. namun kita mesti mencari cara yang betul-betul bagus bagaimana kiranya para generasi muda itu tidak malu berbahasa Banjar meski dimanapun berada,” kata Kakek Asul sambil melinting tembakaunya.)


Kai Asul sambil maisap wan maambulakan kukus ruku sidin, manyambung pamandiran, “manurut aku nang tuha ini, amun basa Banjar handak jua tatap tatarusan ada, partama musti ada urang-urang kita nang paduli. Artinya tatap babasa Banjar dimana haja wan ka siapa haja, alahan lagi amun di banua saurang. Imbah nintu musti ada nang ahli wan mandalami basa Banjar, istilahnya sasambatannya pakar basa Banjar. Lalu supaya urang nyaman mampalajari basa Banjar; musti diulahakan kamus wan tata basanya, jaka di basa Arab nintu ngarannya nahunya lah.
“(Kakek Asul sambil mengisap dan menghembuskan asap rokoknya, meanjutkan pembicaraan, “menurutku yang sudah tua ini, jika bahasa banjar ingin tetap lestari, pertama mesti ada orang-orang kita yang perduli. Artinya tetap berbahasa Banjar dimanapun dan kepada siapapun, apalagi jika sedang berada di daerah sendiri. Setelah itu mesti ada yang ahli memperdalam bahasa Banjar, istilah sebutannya pakar bahasa Banjar. kemudian agar orang mudah mempelajari bahasa Banjar; mesti dibuatkan kamus dan tata bahasanya, jika di bahasa Arab sebutannya nahu.”)


“Inggih pang marina ai, musti kaya itu. Amun manurut pandapat ulun sakadanya kita-kita ini pang nang musti babasa Banjar nang bujur supaya kawa jadi cuntuh nang anum-anum,” Julak Madi manyahuti.
(”Betul itu pak, mesti seperti itu. Jika menurut pendapat saya setidaknya kita-kita ini yang mesti berbahasa Banjar yang baik agar dapat jadi contoh bagi yang muda-muda,” sahut Om Madi.)


Amun dipadahakan mawah, dasar mawah pang bubuhan tutuha’annya di kampung maliat basa Banjar nang magin ari maginannya bacampur wan basa kada kakaruan tampuh. Alahan pulang bilang saban ari tadapatnya tuntunan di talipisi kada sing mandakan, ta’umpat jua marusak basa banua. Padahal basa Banjar tamasuk banyak jua nang mambasa’akan, kada cuma di banua, sampai jua kaluar banua nang jauh; di malaisia wan barunai. (Jika dikatakan perihatin, memang perihatin para orangtua di daerah melihat bahasa Banjar yang semakin hari semakin bercampur dengan bahasa tak keruan. Malahan lagi setiap hari terdapat tontonan di televisi yang tanpa henti, ikut andil dalam merusak bahasa daerah. Padahal bahasa Banjar termasuk banyak juga penuturnya, tak cuma di daerah, sampai juga keluar daerah yang jauh; di Malaysia dan Brunei.)